Algemene voorwaarden

  • Oplossingsgericht
  • VCA gecertificeerd
  • Communicatief sterk
  • Betrokken
  • Flexibel

Algemene voorwaarden van:

TBBetonboringen B.V.
Energieweg 10
3762 ETSoest
Inschrijfnummer K.v.K.: 60333790

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van boor-, zaag-, frees-, sloop-en overige werkzaamheden van TBBetonboringen B.V., gevestigd teSoest, hierna te noemen: “TBBetonboringen”.
De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
Diverse bepalingen in deze algemene voorwaardenzien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van TBBetonboringen, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Onder “documenten” wordt verstaan: door TBBetonboringenen/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die TBBetonboringenen/of de wederpartij (moet) verstrekken.
Onder “object” wordt verstaan: het pand, de constructie, bestrating of ander oppervlak waarin, waaraan of waarop de werkzaamheden worden verricht.
Onder “zaken” wordt verstaan: de door TBBetonboringenbij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken, al dan niet speciaal voor de uitvoering van de overeenkomst aangeschafte, materialen.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-of deelbestellingen, vervolg-of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. TBBetonboringenmagdit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
Een samengesteld aanbod verplicht TBBetonboringenniet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/ van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag TBBetonboringende opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van TBBetonboringenzijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
TBBetonboringen mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van TBBetonboringenheeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomstpas tot stand nadat TBBetonboringenschriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
TBBetonboringenis pas gebonden aan:a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
mondelinge afspraken;
aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaardenof overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra TBBetonboringen-zonder tegenwerping van de wederpartij -met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht TBBetonboringende overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding.
TBBetonboringenmag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan TBBetonboringenen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent TBBetonboringende vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van TBBetonboringenbindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
Bij spoedopdrachten of indiende werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag TBBetonboringeneen toeslag berekenen over het uurtarief.
De in een aanbodof tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten voor de afvoer en verwerking van de verwijderde stoffen, kosten voorhet aanvragen van vergunningenen declaraties van ingeschakelde derden.
a.Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor TBBetonboringen(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet-en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag TBBetonboringende overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b.Bij prijs-of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden.Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs-of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag TBBetonboringener vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als TBBetonboringendit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartijmoet zorgt ervoor dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, sloopmeldingen, asbestinventarisatierapport e.d.) tijdig en op de door TBBetonboringengewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
eventuele door de wederpartij aan TBBetonboringenverstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
TBBetonboringengeïnformeerd wordt over de gesteldheid van de te bewerken materialen en objecten;
TBBetonboringengeïnformeerd wordt over het beoogde gebruik en/of de beoogde afwerking van de objecten waaraan de werkzaamheden moeten plaatsvinden met het oog op de door TBBetonboringenaan te wenden zaken, werkwijzen, methoden e.d.;
de plaats waar de boor-, zaag-of overige werkzaamheden moeten worden verricht voorzien is van duidelijke markering;
de maatvoering van het uit te voeren werk op de werklocatie voldoende duidelijk is aangegeven;
TB Betonboringen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop zij volgens de overeenkomst met de werkzaamheden zou moeten beginnen wordt gewaarschuwd indien TB Betonboringen haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
TBBetonboringenop de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet vrij zijn van asbest en/of overige gevaarlijke stoffen en ook verder voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
TB Betonboringen kosteloos kan parkeren op/bij de werklocatie. Indien dit niet het geval is, berekent TB Betonboringen de eventuele kosten van betaald parkeren en/of parkeervergunningen door aan de wederpartij;
de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat TBBetonboringenhierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
de werklocatie in zodanige staat is dat TBBetonboringenongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
TBBetonboringentijdig de mogelijkheid krijgt te zorg voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen;
TBBetonboringentijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking te stellen steigers en rand-en valbeveiliging e.d.;
TBBetonboringenop de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door TBBetonboringengewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (380V, 35Amp), gas en water. Bij afwezigheid van krachtstroom zijn de kosten voor het inhuren van een aggregaat dat deze stroom wel kan leveren voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas-of stroomuitval zijn voor rekening van dewederpartij;
op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van TBBetonboringenopgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
op de werklocatie kosteloos de door TBBetonboringenen/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
TBBetonboringenvóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen, metalen balken e.d., alles in de ruimste zin des woords.
De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart TBBetonboringen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
De wederpartij zorgt voor de afsluiting of de verbreking buiten de sloopgrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder hetobject

lopende leidingen, kabels of andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.

De wederpartij (niet zijnde een consument) zorgt voor het tijdig afsluiten en in stand houden van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde aansprakelijkheids-(CAR) en overige verzekeringen. De wederpartij zal TB Betonboringen haar verzoek de polissen van genoemde verzekeringen alsmede het bewijs dat de premie tijdig is voldaan, ter inzage geven.
TBBetonboringen behandelt de door dewederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die TBBetonboringen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
De wederpartij staat TBBetonboringen toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag TBBetonboringen de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en TBBetonboringen niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van TBBetonboringen niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Opleveringstermijnen

Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien TBBetonboringenhaar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
TBBetonboringenmag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag TBBetonboringende zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt TBBetonboringendan binnen een door TBBetonboringengestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. TBBetonboringenmag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden verkopen en eventuele vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van TBBetonboringenen/of het recht van TBBetonboringenalsnog nakoming te vorderen niet aan.
Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop -als gevolg van omstandigheden die niet aan TBBetonboringente wijten zijn -gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
Indien de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldtde eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk wordt vertraagd doordat:
TBBetonboringenniet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
TBBetonboringenniet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft TBBetonboringenrecht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag TBBetonboringende uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
TBBetonboringenspant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haarkan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag TBBetonboringende hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
TBBetonboringenvoert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. TBBetonboringenvolgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
TBBetonboringenwijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
verstrekte documenten;
voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
gegeven aanwijzingen;
ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van TBBetonboringenen zij hiermee bekend is of kan zijn.

TBBetonboringenwordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
TBBetonboringeninformeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt TBBetonboringeneerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft TBBetonboringenin ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
Meer-en minderwerk wordt schriftelijk tussen TBBetonboringen en de wederpartij overeengekomen.TBBetonboringen is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij -zonder tegenwerping van de wederpartij -met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
Verrekening van meer-en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:

wijzigingen in deoorspronkelijke opdracht;
onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.a. zorgen voor vergunningen;
afvoeren van al het vrijkomende grove puin;
aanbrengen en /of verwijderen van damwanden en -platen;
herstellen van straatwerk dat terzijde gesteld is i.v.m. het verwijderen van vloeren en fundaties;
bemalen en/of verzorgen van een bemalingvergunning ten behoeve van het object;
uitzeven en/of aanvullen van zand en -grond op het object;
verwijderen van eventuele aanwezige asbesthoudende stoffen en/of materialen;
verwijderen van eventuele aanwezige verontreinigde stoffen en/of materialen;
verwijderen en/of afvoeren van aanwezige rookmelders en Tl-buizen;
leegzuigen en/of aftappen van koelinstallaties en airco’s en het afvoeren van deze schadelijke k. afsluiten, afkoppelen en aftappen van gas- water- en elektraleidingen en –installaties;
verwijderen, afdoppen en het digitaal inmeten van de riolering en/of drainage;
verwijderen en/of reinigen van ondergrondse tanks;
verwijderen van planten, bomen, struiken en eventuele andere begroeiingen;
verzorgen van stut- en stempelwerk;
vrijgraven van heipalen en/of het plaatsen van verklikkers;
inmeten van heipalen en het maken van een palenplan;
trekken van heipalen en/of aanvullen van paalgaten;
slopen van eventueel aanwezige funderingen die niet tot de te slopen bebouwing behoren;
inzagen van gevels, beton en/of asfalt vloeren op het object;
verzorgen van bescherming van naastgelegen panden en terreinen;
afsluiten van een brand-, opstal-, CAR- of enige andere verzekering m.b.t. het werk/de werklocatie:
voldoen van leges van (lokale) overheden;
ecologisch ongeschikt maken van te slopen objecten;
(laten) uitvoeren van trillingsmetingen en/of een belendend vooronderzoek;
inzetten van een brandwacht ter waarborging van de veiligheid;
plaatsen van bouwhekken en het ophangen van schermdoeken gedurende de werkzaamheden;
wind en waterdicht maken van (eventueel) aangelegen panden. 1. TB Betonboringenwordt eigenaar van alle zaken die onderdeel uitmaken van het te slopen object zodra deze zaken geen bestanddeel meer uitmaken van het object, met uitzondering van verontreinigde en gevaarlijke stoffen en zaken die niet zijn voorzien in de overeenkomst.
Indien in afwijking van het vorige lid van dit artikel is afgesproken dat verwijderde zaken eigendom worden of blijven van de wederpartij, dan komen deze aan hem ter beschikking in de staat waarin zij zich bevinden nadat TB Betonboringen haar werkzaamheden heeft uitgevoerd.
De staat van de verwijderde zaken zal nimmer aanleiding geven tot reclames, behoudens indien er door opzet of bewuste roekeloosheid van TB Betonboringen of door haar ingeschakelde derden schade aan deze zaken is toegebracht.

Verrekening van meer-en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Omvang van de opdracht tot het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden niet tot het uit te voeren sloopwerk:

vloeistoffen;

Artikel 11: Vrijkomend materiaal bij sloopwerk

Artikel 12: Milieu

TB Betonboringen neemt bij het verrichten van de werkzaamheden een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten. Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal TB Betonboringen -voor zover dit van toepassing is op haar werkzaamheden -een afvalstoffenadministratie voeren.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zorgt TB Betonboringen er voor datalle verwijderde stoffen en materialen op de afgesproken plaats van bestemming aankomen. Indien de stoffen en/of materialen op een andere dan de afgesproken plaats aankomen, zorgt TB Betonboringen voor een milieuhygiënische verwijdering hiervan.
Indien dewederpartij andere stoffen aanbiedt dan de overeengekomen stoffen/ materialen of andere stoffen met de overeenkomen stoffen/ materialen vermengt, komen de (extra) kosten die TB Betonboringen voor de verwijdering en de verwerking hiervan moet maken geheel voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade, die als gevolg hiervan wordt geleden door TB Betonboringen of derden en vrijwaart de wederpartij TB Betonboringen voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.
De verwijdering van de stoffen en materialen uit het milieu is voor rekening van de wederpartij. Deze stoffen en materialen blijven -al dan niet verwijderd -eigendom en voor risico van de wederpartij totdat het afvalverwerkingsbedrijf deze stoffen en materialen voor verwerking heeft geaccepteerd.

Artikel 13: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert TBBetonboringende wederpartij hierover.
De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan TBBetonboringenretourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
TBBetonboringengeen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
het resultaat hiervan al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door TBBetonboringenvoltooide werk.
Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. TBBetonboringenherstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 14: Klachten

Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking -maar uiterlijk binnen een door TBBetonboringengestelde (garantie)termijn na oplevering -schriftelijk aan TBBetonboringen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Het vorige lid geldt niet voor de consument.
De wederpartij stelt TBBetonboringenin staat de klacht te onderzoeken en verstrekt allehiervoor relevante informatie. Indien het voor het onderzoek noodzakelijk is dat TBBetonboringende klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
Geen klachten zijn mogelijk over:
aantastingen van het object door de gebruikte zaken of toegepaste methoden indien TBBetonboringenniet wist en kon weten dat de door haar gebruikte zaken of toegepaste methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken.
over objecten die na de oplevering door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

TBBetonboringenvoert de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
TBBetonboringenstaat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het opgeleverde.
Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert TBBetonboringenzich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. TBBetonboringeninformeert de wederpartij hierover.
Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
Het vorige lid geldt niet voor de consument.
Bij een terecht beroep op de garantie zorgt TBBetonboringen-naar haar keuze -voor kosteloos herstel of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting opde overeengekomen vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van TBBetonboringen. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen vergoeding verlangen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Buiten de expliciet overeengekomen of door TBBetonboringengegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt TBBetonboringengeen enkele aansprakelijkheid.
TBBetonboringenis alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid vogevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
Indien TBBetonboringenaansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door TBBetonboringengesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.
Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij TBBetonboringenhiervoor aanspreken.

In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
Indien TBBetonboringenhaar werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
TB Betonboringen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het doorboren/doorzagen van spankabels, leidingwerk, wapeningsstaal of andere zaken in/aangrenzend aan het te doorboren/zagen object noch voor schade als gevolg van het weglopen van koelwater bij de werkzaamheden.
TBBetonboringenis nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
TBBetonboringenis niet aansprakelijk -en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie -indien de schade is ontstaan door:
ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het opgeleverde of de door of namens TBBetonboringenverstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan TBBetonboringenverstrekte of voorgeschreven informatie;
aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
aantasting van het resultaat van de werkzaamheden door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen het resultaat normaliter bestand zou moeten zijn;
of doordat door/namens de wederpartij reparaties, bewerkingen of overige werkzaamheden aan het object en/of het resultaat van de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TBBetonboringen.
De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart TBBetonboringen voor eventuele aanspraken van derden.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van TBBetonboringen of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal TBBetonboringen de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 17: Betaling

TBBetonboringen mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na defactuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is, is de wederpartij aan TBBetonboringen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag TBBetonboringen bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
TBBetonboringen geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnogte betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag TBBetonboringen de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
Bij uitblijven van volledige betaling, mag TBBetonboringen de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft TBBetonboringen eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
Ontvangen betalingen brengt TBBetonboringen eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
De wederpartij mag de vorderingen van TBBetonboringen niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op TBBetonboringen heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

TBBetonboringenmag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

Bij overmacht van de wederpartij of TBBetonboringen, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht van TBBetonboringenwordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van TBBetonboringen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij TBBetonboringen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van TBBetonboringenof dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet-of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens TBBetonboringentot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag TBBetonboringenvan de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van TBBetonboringenen afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag TBBetonboringende daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
De wederpartij vrijwaart TBBetonboringenvoor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
TBBetonboringenmag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden per direct opeisbaar en mag TBBetonboringendeze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door TBBetonboringenzijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
Kosten die voor TBBetonboringenvoortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag TBBetonboringende overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de tussen TBBetonboringenen de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar TBBetonboringenis gevestigd, zij het dat TBBetonboringenaltijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan TBBetonboringen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat TBBetonboringenschriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

Datum: 6 december 2016

Bel me
terug